top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AS YOU DESIRE

2020, versie 1.

Definities algemene voorwaarden van As You Desire

Gebruiker:

De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten As You Desire, statutair gevestigd te Utrecht, Krugerstraat 43bis, 3531 AN, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer midden Nederland 09190689

Opdrachtgever:

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam As You Desire een (persoonlijk) evenement, organiseert/decoreert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier:

Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door As You Desire te organiseren bruiloft of evenement.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening.

Mondelinge overeenkomst:

Overeenkomst tot dienstverlening per telefoon of in persoon zelf.

Schriftelijke overeenkomst:

Overeenkomst tot dienstverlening via brief, fax of email.

Schriftelijk gemachtigd:

1. Desiré Dijt, eigenaresse van As You Desire

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften en evenementen, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met de gebruiker of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van de gebruiker.

1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever of leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van gebruiker aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van de gebruiker schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.

2.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3. Indien gebruiker de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders heeft aangegeven.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7. De gebruiker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van de gebruiker, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. De gebruiker is

verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.

2.8. De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan de gebruiker. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede wedding- & event planner uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in

rekening te brengen.

3.4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

3.5. Indien door de gebruiker of door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudend met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6. Opdrachtgever vrijwaart de gebruiker dan wel door de gebruiker ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

3.7. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om de gebruiker als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de gebruiker of een werknemer van haar die daartoe schriftelijk gemachtigd is en deze aan opdrachtgever bevestigd is door de gebruiker. De gebruiker behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen af te nemen waarvoor zij een dergelijk bevestiging niet gegeven heeft.

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

aanpassen.

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4. In afwijking van lid 4.3. zal de gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.

4.5. De gebruiker behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. De gebruiker is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

5.1. Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door de gebruiker.

5.2. Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van de gebruiker. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

5.3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval de gebruiker aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van circa 30 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en de gebruiker anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt uiterlijk 20 dagen voor de bruiloft of het evenement een tweede factuur van het geoffreerde bedrag van circa 60% plus eventuele aanvullende afgenomen service-uren. Dit bedrag dient uiterlijk acht dagen voor plaatsvinden van het evenement te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur op basis van de betaling van de resterende 10% en nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2. Betalingen en borg (indien verzocht) die betrekking hebben op het huren en aanschaffen van decoratie dienen vooraf volledig betaald te worden. Indien het inschakelen van verhuurbedrijven noodzakelijk is vallen deze aanvullende algemene voorwaarden tevens onder de aansprakelijkheid van opdrachtgever.

6.3. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De gebruiker is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. De gebruiker is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het op eisbaar bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.5. De gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.6. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag tot €2.500 met een minimum van €40,- en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

6.7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd aan gebruiker.

6.8. Gebruiker behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

6.9. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en producten zijn gestegen.

6.10. Bovendien mag gebruiker het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.11. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames

7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij gebruiker te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door gebruiker ingediende facturen, tijdig te voldoen.

7.2. Gebruiker dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

7.3. Indien een klacht van de opdrachtgever jegens gebruiker aan de orde is zal de gebruiker deze klacht met spoed en als prioriteit behandelen en, naar redelijkerwijs, worden afgehandeld in het belang van de opdrachtgever om de gewenste kwaliteit voor beiden partijen te waarborgen.

7.4. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

8.1. Gebruiker heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. De gebruiker heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

8.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is gebruiker gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

8.4. Gebruiker is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten

van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

8.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.6. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

8.7. As You Desire raadt opdrachtgever aan een bruiloftsverzekering af te sluiten.

8.8. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door de gebruiker gemaakte uren en kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van €500,00 na 30 dagen van de totstandkoming van de overeenkomst . De annuleringskosten bedragen 60% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 80% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, terwijl annuleren in de laatste week en op de dag van het evenement het vergoeden van de volledige overeen gekomen prijs voor betreffende bruiloft door opdrachtgever aan gebruiker impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke de gebruiker aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 5% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

8.9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

8.10. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.11. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.12. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk te stellen van consequenties bij nalatenschap van leveranciers van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie in gevolge van verstrekte offertes en contracten die zijn aangegaan met opdrachtgever.

9.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

9.7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

9.8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade of verlies van aangeschafte decoratie door derden zoals aangeleverde decoratie door opdrachtnemer of ingeschakelde verhuurbedrijven die werken onder eigen gestelde algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10.2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 – Overmacht

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Privacybeleid

12.1. Gebruiker gebruikt gegevens van opdrachtgever nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Gebruiker stelt gegevens van opdrachtgever niet aan derden ter beschikking.

12.2. Gebruiker maakt alleen gebruik van (email)adres van opdrachtgever in bijzondere gevallen, hetzij een jubilea, feestgroet, e.d. Indien opdrachtgever dit niet wenst is een mondelinge- of schriftelijke overeenkomst naar gebruiker voldoende om bovengenoemde te ontbinden.

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14 – Geschillen

14.1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.

16.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

16.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

bottom of page